Uprawnienia

  • Dla Zgorzelca ustala się zerowa stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi:
  • 1) osób niepełnosprawnych z dysfunkcja kończyn, kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną z dysfunkcją kończyn, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D-18a z tabliczką T-29 informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się oraz znakiem P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej”.
    • 2) kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta w Zgorzelcu wyposażonymi w identyfikatory wydane przez Zarządcę Drogi.
    • 3) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych ( pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii;
    • 4) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D -19 ‚postój taksówek’ D – 20 ‚koniec postoju taksówek’.

 

Odnośnie osób niepełnosprawnych…

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgorzelec nr 107/2015 wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, kierujących pojazdami samochodowymi oznaczonymi tą kartą, kierującymi pojazdami, którzy przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, kierujących pojazdami należącymi do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D – 18a  ‚parking – miejsce zastrzeżone’ z  tabliczką T-29, informującą o miejscach postoju przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby legitymującej się kartą parkingową, oraz znakiem P- 24 ‚miejsce dla pojazdu osoby  niepełnosprawnej’.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony – z symbolem wózka inwalidzkiego, a nie zdjęcia).

Kartę parkingową wydaje starosta. Informacje o szczegółach i miejscu uzyskiwania karty parkingowej udzielają stosowne dla miejsca zamieszkania Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra do spraw transportu, która obecnie wynosi 25 zł.

 
Podstawa prawna
Uchwała Nr 107/2015 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 października 2015r w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.