Opłata dodatkowa

Parkowanie po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu, nieważnego identyfikatora „O” lub korzystanie z abonamentu poza strefą lub podstrefą w nim określoną, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty.

W przypadku niespełnienia przez parkującego powyższych warunków kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

Zawiadomienie zostaje zabezpieczone folią i umieszczone za wycieraczką pojazdu.

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

  1. Numer;
  2. Nazwę i adres zarządu drogi, którego służby kontroli przeprowadzają kontrolę;
  3. Datę i godzinę przeprowadzenia kontroli;
  4. Numer rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego;
  5. Miejsce parkowania pojazdu samochodowego;
  6. Wysokość, termin i sposób uiszczenia opłaty dodatkowej;
  7. Numer i podpis kontrolera parkingowego.

Opłata dodatkowa

1.   Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego   parkowania w strefie płatnego parkowania w wysokości – 50zł.
2.   Ustala się pomniejszenie opłaty dodatkowej o 25zł jeśli opłata ta nastąpi w terminie do następnego dnia funkcjonowania SPP po dniu stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w strefie płatnego parkowania.

W przypadku naliczenia opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu parkowania opłata za przekroczony czas postoju wniesiona w dniu otrzymania zawiadomienia wynosi 15,00 zł.

Właściciel pojazdu, przeciwko któremu został wystawiony tytuł wykonawczy, może wnieść zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym do Działu Egzekucyjnego Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania zobowiązanego.